පසුබිම් ඉවත් කිරීම


පසුබිම් ඉවත් කිරීමේ API


නියැදි කේතය

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

හෝ ප්‍රලේඛනය කියවන්න
රහස්යතා ප්රතිපත්තිය සේවා කොන්දේසි අපි ගැන අමතන්න

© 2022 BackgroundRemover.app

විවෘත මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතියක් විසින් සාදන ලදී nadermx