പശ്ചാത്തലം നീക്കംചെയ്യൽ


പശ്ചാത്തല റിമൂവർ API


സാമ്പിൾ കോഡ്

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

അഥവാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വായിക്കുക
സ്വകാര്യതാ നയം സേവന നിബന്ധനകൾ ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടുക

© 2022 BackgroundRemover.app

ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് nadermx