ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ






ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆಯುವ API


ಮಾದರಿ ಕೋಡ್

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

ಅಥವಾ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಓದಿ




ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

© 2022 BackgroundRemover.app

ಮುಕ್ತ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ nadermx