પૃષ્ઠભૂમિ રીમુવરને


પૃષ્ઠભૂમિ દૂર કરનાર API


નમૂનાનો કોડ

      import requests

      file_names = ["/path/to/file.jpg"]
      api_key = 'test_key`

      domain = 'https://image.backgroundremover.app'
      api_version = 'api/v1/'
      headers = {'Authorization': api_key}

    

અથવા દસ્તાવેજીકરણ વાંચો
ગોપનીયતા નીતિ સેવાની શરતો અમારા વિશે સંપર્ક કરો

© 2022 BackgroundRemover.app

એક ખુલ્લો સ્રોત પ્રોજેક્ટ ઉત્પાદક nadermx